Durbuy
info@bedenbadlinnenverhuur.be

Verhuur van bed- en badlinnen

In de Ardennen

Bedlinnen

Een set bedlinnen bestaat uit:

een onderlaken, een dekbedhoes en een kussensloop.

Partners in hygiëne

Uw bed- en badlinnen wordt bezorgt bij uw vakantiehuis.

Badlinnen

Een set bed- & badlinnen:

2 handdoeken, gastendoekje, een onderlaken, een dekbedhoes en een kussensloop.

Bedlinnen om in weg te dromen…

Met ons bedlinnen, van de hoogste kwaliteit en het ultieme comfort wordt het moeilijk om op te staan.

Badlinnen dat uw huid streelt

Een bad of douche kan zo heerlijk zijn, zeker met ons zijdezacht badlinnen.

Interesse in grotere aantallen?

Tarieven

exclusief 21%

Vanaf 50 kilometer geldt er een vergoeding van €0.35cent/kilometer

Huur bedlinnen per persoon: €12,50

Huur set bed- & badlinnen per persoon: €15,50

Huur handdoek per stuk:
Badhanddoek € 2 
Handdoek €1,50
Gastendoek €0,75

Minimale bestelling 10 stuks bedlinnen.

Bezorgkosten 10/20 stuks: €19,95

Gratis bezorging vanaf 20 stuks bedlinnen.

Bed- en badlinnenverhuur

Grande Enneille 95
6940 Durbuy
TVA/BTW – BE: 0844.003.928

Deze website gebruikt cookies om u sneller van dienst te kunnen zijn. Door deze website verder te bezoeken gaat u akkoord met deze stelling. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
Bed- en badlinnenverhuur hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Bed- en badlinnenverhuur houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: *Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring; *Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; *Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; *Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; *Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; *Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. Als Bed- en badlinnenverhuur zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: Bed- en badlinnenverhuur info@denenbadlinnenverhuur.be Waarom verwerken wij persoonsgegevens Uw persoonsgegevens worden door Bed- en badlinnenverhuur verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden *Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Bed- en badlinnenverhuur ; (uitvoering overeenkomst) *Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (toestemming betrokkene) *Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen (en opslagen)(verzamelen)(verwerken) :• *Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail• *Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer• *Rijksregisternummer• *Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit• (bovenstaande opsomming is een voorbeeld, de oplijsting is afhankelijk van welke gegevens je organisatie gebruikt) We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. Verstrekking aan derden De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: *Het verzorgen van de internet omgeving (webhosting); *Het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …); *Het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoon) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven . Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toe stemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. Minderjarigen Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Bewaartermijn Bed- en badlinnenverhuur bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waar voor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.(met een maximum termijn van 5 jaar) Beveiliging van de gegevens Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; *Alle personen die namens Bed- en badlinnenverhuur van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. *We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; *We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; *Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; *We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. Uw rechten omtrent uw gegevens U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website ) . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Te v e n s k u n t u b e z w a a r (verzet) maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Klachten Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming. Wijziging privacy statement Bed- en badlinnenverhuur kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Save settings
Cookies settings